جاذب

این مواد ظرفیت بالایی در جذب رطوبت و چربی داشته و آنها را جذب می کنند.

این مواد به محصولاتی مانند کرمها اضافه می شود تا از حس چربی و نوچی بر روی پوست جلوگیری کند.