کتاب

 

عنواننویسندهعکس کتابفایل
تجزیه محصولات آرایشی و بهداشتیAmparo Salvador
Alberto Chisvert
Analysis of Cosmetic Products
کازمتیکولوژی هریMartin M. RelgerHarry’s Cosmeticology 8
فرمولاسیون و تکنولوژی صنایع آرایشی و بهداشتی Gabriella Baki
Kenneth S. Alexander
Cosmetic Formulation and Technology
فرمولاسیون محصولات آرایشی و توالتErnest W. FlickCosmetic and Toiletry Formulations
فرمولاسیون مواد و محصولات آرایشی بهداشتیHiroshi IwataFormulas Ingredients and Production of Cosmetics

 

Image result for book