استاندارد های ملی

استانداردهای ملی صنایع آرایشی و بهداشتی 

 

عنوان استانداردشماره استانداردفایل
طبقه بندی محصولات آرایشی و بهداشتیISIRI 1023 1023
شامپو موی سرISIRI-A3572 a-3572
صابون بهداشتيISIRI 2222
صابون رختشوييISIRI 2323
پودر صابون رختشوييISIRI 2424
پودرهاي شوينده مصارف عمومي با كف ريادISIRI 141141
کرم ضد آفتابISIRI 7169 7169
صابون مايع595596
پودر تالك مورد مصرف درصنايع آرايشي 698698
لانولين بدون آب مورد مصرف در صنايع آرايشي704704
لیبلینگ محصولات آرایشی و بهداشتیISIRI 10094 10094
وازلين پترولاتوم 786
خميردندان 1008
متيل پارا هيدروكسي بنزوات 1021
ادوكلن 1022
صابون مايع مصارف صنعتي1105
فرآورده هاي آرايشي بهداشتي-اندازه گيري آرسنيك1106
پورد بچه 1203
پودر هاي پوستي بزرگسالان 1204
الكيلات نرم1205
صابون نرم مصارف صنعتي1206
اكسيد منيزم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي 1320
اكسيد روي مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي 1321
استئارات روي مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي 1322
كربنات منيزم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتيوروشهايآزمون1323
استئارات منيزيم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي 1324
استئارات كلسيم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي 1325
صابون بچه1326
موم زنبور عسل سفيد شده جهت مصارف آرايشي 1565
سوربيتول 70% مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي 1566
بوراكس 1601
كائولن مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي 1603
افشانه مو 1768
افشانه بي بو كن بدن 1769
فرآورده هاي آرايشي بهداشتي-نمونه برداري1770
بوتيل پاراهيدروكسي بنزوات مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي 1772
سديم لوريل سولفات مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي 1832
روش خشكشوئي-آئين كار1901
محلول سديم هيپوكلريت1994
سديم كربوكسي متيل سلولز محلول در آب 1995
سديم پربرات- 1996
تهيه آب با سختي هاي معين جهت آزمون پاك كننده ها2019
پودرهاي شوينده مخصوص ماشين لباسشويي 2040
ايزو بوتيل استات2051
ايزوپروپيل استات2052
كوكونات دي اتانول آميد 2053
سيترال2054
اسانس ها-تربانتين2055
روش جدا كردن ماده فعال از پاك كننده ها و تركيبات شوينده2171
اسانس ها-ايزوبورنئول2173
الكيل سولفات هاي چرب2174
اسانس ها-كامفر2175
اسانس ها-اژنول2176
تركيبات سفيد كننده-اندازه گيري اكسيژن فعال2185
اتيلن دي آمين تترا استات در صابون و دترجنت2186
گرد هاي پاك كننده جهت مصارف مخصوص2201
گرد هاي تميز كننده بر پايه پاك كننده هاي مصنوعي2217
صابون مايع ضد عفوني كننده جهت مصارف پزشكيISIRI 22182218
اسانس ها-فنيل اتيل الكل2233
اسانس هاي طبيعي2274
الكيلات نرم-روش آزمون2276
دي كلسيم فسفات مورد مصرف در خمير دندان 2281
سديم تري پلي فسفات به روش كاغذ كروماتو گرافي2282
مايعات ظرفشويي و روش آزمون2288
بنزو فنون2299
اسانس ها-وانيلين2300
مواد پاك كننده-روش آزمون پايداري در آب سخت2321
سديم هيپو كلريت2361
تركيبات آمونيوم نوع چهارم2362
پيه حيواني 2363
پاك كننده هاي فرش و موكت2364
پاك كننده هاي مخصوص ماشين ظرفشويي2365
آزمون مقايسه اي براي پاك كننده مورد مصرف در ماشين رختشويي2366
سديم الكيل سولفات هاي صنعتي نوع دوم2745
سديم الكيل سولفات هاي صنعتي نوع اول2746
مواد پاك كننده-اندازه گيري سولفات هاي معدني-روش عيار سنجي2859
كربنات كلسيم رسوب داده شده مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي 2860
مواد پاك كننده-تعيين كشش سطحي-روش بالا آوردن لايه مايع2976
صابون-اندازه گيري گليسيرين-روش عيار سنجي2977
مواد پاك كننده و مواد موثر سطحي-روش هاي تقسيم نمونمه3095
روش اندازه گيري اكسيژن فعال-روش تيتراسيون1-3178
الكيل بنزن سولفونات سديم-اندازه گيري وزن مولكولي نسبي2-3178
اندازه گيري مواد فعال در سطح آنيوني-ازطريق تيتراسيون دو لايه اي3-3178
اندازه گيري مواد فعال در سطح كاتيوني- روش تيتراسيون دو لايه اي4-3178
پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري انواع فسفات5-3178
پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري پنتواكسيد فسفر6-3178
پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مواد قابل حل در اتر7-3178
پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار ماده آلي8-3178
پودرهاي شوينده- روش اندازه گيري مقدار كل ماده غير يوني9-3178
پودر هاي شوينده-تعيين عوامل كاهش دهنده10-3178
پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار صابون11-3178
زداينده ها-روش اندازه گيري كيفي12-3178
زداينده ها-روش آزمون ميزان عوامل اكسيد كنندگي كلره13-3178
پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري ميزان كلر بر14-3178
زئولیت مورد مصرف در صنایع شوینده1459514595
پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار آمونياك15-3178
پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار كربنات16-3178
پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار آلكانول آميد17-3178
روش اندازه گيري pH محلول هاي آبي-روش پتانسيو متري18-3178
ماده فعال آنيوني قابل آبكافت و غير آبكافت تحت شرايط قليايي19-3178
ميزان ماده فعال آنيوني قابل آبكافت و غير آبكافت تحت شرايط اسيدي20-3178
زداينده هاي-روش اندازه گيري ميزان الكل ها با وزن مولكولي پائين21-3178
پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري سيليس22-3178
روش اندازه گيري قليايي آزاد يا اسيديته آزاد-تيتريمتري23-3178
روش اندازه گيري مقدارتخميني كربوكسي متيل سلولز24-3178
مواد فعال در سطح - روش اندازه گيري مقدار كلريد25-3178
مواد فعال در سطح - روش اندازه گيري ميزان سولفات معدني26-3178
جستجو و شناسایی اشرشیاکلیISIRI 99339933
مواد فعال در سطح-روش جداسازي آميزه27-3178

 

Image result for ‫استاندارد‬‎