قوانین بین المللی

قوانین و مقررات مرتبط با صنایع آرایشی و بهداشتی 

 

شرح   فایل
 قوانین مربوط به برچسب محصولات آرایشی بهداشتی در اروپا  Cosmetic Product Labelling 2011
 قوانین و مقررات تولید خمیر دندان  Regulation of toothpaste