استاندارد های بین المللی

استانداردهای بین المللی صنایع آرایشی و بهداشتی 

 

 شرح   فایل
ارزیابی محافظت ضد میکروبی در محصولات آرایشی و بهداشتی Antimicrobial protection of cosmetics 2014
 شمارش میکروارگانیسم ها, قارچ ها و مخمرها در محصولات آرایشی و بهداشتی  Enumeration of yeast and mould 2011
 محدودیت های میکروبیولوژیکی در محصولات آرایشی و بهداشتی  Microbiological Limits 2014
شناسایی میکروارگانیسم های مشخص شده و مشخص نشده  Detection of specified and non-specified microorganisms
تشخیص کاندیدا آلبیکنس در محصولات آرایشی و بهداشتی Detection of Candida albicans
دستورالعمل کلی آزمایشات میکروبیولوژیکی در محصولات آرایشی و بهداشتی General instructions for microbiological examination
شمارش و تشخیص باکتری های هوازی مزوفیل Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria
تشخیص باکتری اشرشیاکلی Detection of Escherichia coli
تشخیص سودوموناس ایروژینوزا Detection of Pseudomonas aeruginosa
 تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس  Detection of Staphylococcus aureus
روش آزمون بالینی برای حفاظت در مقابل اشعه UVA آفتاب in vivo determination of sunscreen UVA protection
روش آزمون آزمایشگاهی برای حفاظت در مقابل اشعه UVA آفتاب Sunscreen UVA photoprotection in vitro
روش آزمون بالینی برای اندازه گیری فاکتور حفاظتی پوست SPF  In vivo determination of SPF
 ارزیابی و شناسایی ریسک در محصولات آرایشی بهداشتی کم خطر  risk assessment and identification of cosmetics
اعتبار سنجی نتایج آزمون های مبنی بر کروماتوگرافی analytical results using chromatographic techniques
تشخیص و تعیین نیتروسو دی اتانول آمین با روش HPLC Detection and determination of N-nitrosodiethanolamine by HPLC
شاخص های فنی مواد اولیه و محصولات طبیعی و ارگانیک صنایع آرایشی و بهداشتی Natural and organic cosmetic ingredients and products
 اصول بسته بندی و طراحی برچسب در محصولات آرایشی و بهداشتی Cosmetics Packaging and labelling
راهنمای اجرای GMP در صنایع آرایشی و بهداشتی Guidelines on Good Manufacturing Practices
راهنمای کاربرد استاندارد ISO در بخش میکروبی صنایع آرایشی و بهداشتی ISO standards on Cosmetic Microbiology
مدارک مورد نیاز برای آموزش های کلی در اجرای GMP GMP general traning documents
روش های اندازه گیری فلزات سنگین در صنایع آرایشی و بهداشتی screening and quantification methods for heavy metals in cosmetics