حامل

این مواد با اتصال به سایر مواد میزان و سرعت نفوذ پذیری آنها را افزایش می دهد ضمنا در برخی موارد قابلیت حمل مواد را به نقطه خاصی از بدن فراهم میکنند.