نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

این مواد با اتصال به سایر مواد میزان و سرعت نفوذ پذیری آنها را افزایش می دهد ضمنا در برخی موارد قابلیت حمل مواد را به نقطه خاصی از بدن فراهم میکنند.

 

مواد اولیه حامل

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان