رنگ مو

جهت رنگ کردن مو بکار میروند که بعضا بطور موقت و بعضا بطور دائمی موجب رنگ مو می شوند.