تثبیت کننده مو

این مواد موجب حفظ حالت فیزیکی مو می شوند.