نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

در تنظیم اسیدیته محصولات آرایشی بهداشتی نقش دارند. pH شامپو ها در محدودة مجاز بين قليايی متوسط تا اسيدی سبک و در محدودة 5/7-5/5 مي باشد. اين محدودة pH نزديك به اسيديتة نرمال پوست سر (تقريباً 5) بوده، مو را کمتر متورم کرده و لايه خارجی کوتيکول را کمتر به هم می ريزد ، معمولاًبه منظور تنظيم pH   شامپو ها از اسيدهاي آلي مانند اسيد سيتريك، اسيد لاكتيك و … و از بازهاي آلي مانند منو، دي و تري اتانول آمين استفاده مي شود.

 

مواد اولیه تنظیم کننده PH

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان