صیقل دهنده

این مواد جهت صلف و هموار کردن سطح پوست مورد استفاده قرار می گیرد.