حل کننده ها

این مواد از دسته سورفکتانت ها هستند که عدد HLB آنها بین 15 الی 18 است. این مواد موجب افزایش حلالیت مواد غیر قطبی مثل روغن ها در حلال های قطبی مانند آب می شوند. نام دیگر این مواد سلوبیلایزر یا هیدروتروپ است.