پایدار کننده

این مواد ماندگاری مواد اولیه و محصولات آرایشی بهداشتی را موجب می شود.