تونیک

این مواد در بازگرداندن قوای جسمی و تقویت سیستمهای بدن در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.