رنگ آرایشی بهداشتی

از این مواد برای رنگ کردن محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود.