نخستین سایت جامع صنایع آرایشی و بهداشتی ایران

این مواد اغلب به محصولاتی اضافه می شود که حاوی اتانول است و در نتیجه آن محصول را غیر قابل خوردن می کند.

 

مواد اولیه دناتورانت

INCI-DIC

با اتصال به کانال اینکی دیک همیشه به روز باشید

موافقم بستن
WhatsApp تماس با کارشناسان