دناتورانت

این مواد اغلب به محصولاتی اضافه می شود که حاوی اتانول است و در نتیجه آن محصول را غیر قابل خوردن می کند.