صدفی

این مواد به محصولات آرایشی بهداشتی جلای صدفی و مروارید گونه می دهد. مانند اتیلن گلیکول