مولف : شرکت آزما نانو سیستم

طیف سنجی جذب اتمی، جهت تشخیص و اندازه گیری عناصر فلزی و شبه فلزی در مواد کاربرد دارد. در این دستگاه، منبع نور یا همان هالوکاتد المپ، نوری با شدت معین را به یک محیط داغ حاوی اتمها میتاباند. محیط داغ بر اساس نوع اندازه گیری، کوره گرافیتی یا شعله است. بخشی از نور تابیده شده جذب می شود و بخشی دیگر از محیط عبور می کند. با اندازهگیری شدت نور اولیه و نور عبور کرده و قرار دادن در معادله بیر-المبرت، غلظت اتمها در محیط داغ به دست میآید. به طور کلی در روش طیف سنجی اتمی، غلظت کل اتمهای فلزی و شبه فلزی، بدون توجه به عدد اکسایش و یا نوع پیوند بین آنها، به دست میآید. از قابلیتهای بخش طیف سنجی جذب اتمی، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 طیف سنجی جذب اتمی، با سه روش شعله، کوره گرافیتی و Vapor Cold با قابلیت اندازهگیری 30 عنصر فلزی

 اندازهگیری فلزات سنگین نظیر سرب، جیوه، روی، مس، کادمیوم و آرسنیک در انواع مواد و محصوالت غذایی، آرایشی و بهداشتی، شویندهها و فرآوردههای نفتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص آزمونها …. به وبسایت آزمایشگاه به نشانی www.azma-nano.com مراجعه فرمایید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید