اتیلن دی آمین تترا استیک اسید(استات) می باشد.

نامهاى مترادف (کربوکسى متیل) گلیسین)، اتیلن دى نیترىلوتترا استیک اسید

٢٩٢/٢٨: مولکولى وزن

C10-H16-N2- o8 شیمیایی:  فرمول

نمکهای Ethylenediaminetetra-acetic.Acid )EDTA) توانایی پیوند با تعدادی از عناصر را داشته و با اتصال به کلسیم می تواند آنرا از محیط خارج نماید. کلسیم و دیگر یونهای دوظرفیتی می توانند بعنوان کوفاکتورهای آنزیم عمل نمایند و بهمین دلیل نمکهای EDTA جهت تعیین مقدار کلسیم، آهن، آلکالن فسفاتاز، کراتین کیناز و لوسین آمینو پپتید از مناسب نیستناستفاده

انواع EDTA

اسید آزاد آن دارای وزن ملکولی ۲/۲۹۲ و به صورت پودر سفید بدون بو می باشد. محلول اشباع آن (در ۲۰ درجه سانتیگراد) ۲۰۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم در لیتر است.

EDTA دی سدیک به همراه دو ملکول آب (EDTA-NA2, 2H2O) دارای وزن ملکولی ۲/۳۷۲ و به صورت پودر کریستال بدون بو می باشد. حلالیت آن در حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد است.

EDTA دی پتاسیک به همراه دو ملکول آب (EDTA-K2, 2H2O) دارای وزن ملکولی ۴/۴۰۴ می باشد. این نوع بیشتر در اروپاو ژاپن استفاده می شود و به تازگی در آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. این نمک نسبت به نمکهای دی سدیک از حلالیت بیشتری برخوردار است.

EDTA تری پتاسیک (EDTA-K3) دارای وزن ملکولی ۴۰۶ و بصورت مایعی شفاف، بدون بو می باشد، نوع خشک شده آن به صورت پودر سفید بدون بو است.

دوز مصرفی:

در کرم و لوسیون : 0.1 الی 0.3 درصد

در دئودورانت : 0.1 الی 0.5 درصد

در شامپو و نرم کننده : 0.1 درصد

در صابون : 0.1 الی 0.2 درصد

در صابون مایع و شامپو بدن : 0.1 الی 0.2 درصد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید