مولف : شرکت آزما نانو سیستم

کاربرد اسپکتروفتومتری IR- FT ،شناسایی ساختمان مواد آلی و غیر آلی، تعیین کمّی اجزاء مولکولی در مخلوطها ، تعیین گونه های مولکولی جذب شده روی سطح، شناسایی واکنش شیمیایی و سینتیک واکنش و تعیین جهت مولکولی، به خصوص در لایه های پلیمری کشیده شده است. فرکانس تشعشع الکترومغناطیس در ناحیه مادون قرمز (IR) مطابق با فرکانس ارتعاش طبیعی اتم های یک پیوند است و پس از جذب، امواج مادون قرمز در یک مولکول، باعث ایجاد یک سری حرکات ارتعاشی در آن می شود که در نتیجه آن، مکان دوقطبی مولکول تغییر میکند که اساس و مبنای طیف سنجی مادون قرمز را تشکیل میدهد. از مهمترین قابلیتهای این بخش، میتوان به تعیین طیف IR-FT مواد اولیه آرایشی و بهداشتی، غذایی و نفتی اشاره کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید