قارچ پاد

قارچ هایی که در انسان مو جب عفونت و بیماری می شوند اغلب در دو گروه مخمر ها و کپک ها قرار دارند. قارچها مواد غذایی مورد نیاز خود را از منا بع گیاهی، حیوانی و انسانی تامین می کنند لذا حضور آنها در بدن عامل بیماری می شود.

قارچ های بیماریزا در انسان از سه طریق زیر ایجاد بیماری می نمایند:

  • زندگی انگلی: رشد و تکثیر و ایجاد بیماری در بیرون یا داخل بدن
  • تولید سم: سموم مترشحه باعث پیدایش بیماری می شود ولی خود قارچ در بدن تکثیر نمی کند.
  • ایجاد حساسیت : حضور قارچ های آلرژن در بدن باعث ایجاد واکنش های حساسیتی می شود.

بیماری های قارچی را می توان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد.

  • بیماری های قارچی سطحی
  • بیماری های قارچی عمقی

مواد ضد قارچ موجود در لوازم آرایشی و بهداشتی برای درمان عفونت های سطحی نقاط مختلف بدن است که توسط قارچها ایجاد می شود. مکان های مرطوب و تاریک از جمله زیر بقل و زیر سینه و کشاله ران محل مناسبی برای رشد این دسته از قارچ ها می باشند. بطور کلی مواد ضد قارچ مانع رشد و تکثیر قارچ ها بر روی سلولهای پوست می شوند.