تثبیت کننده های امولسیون

این مواد شکل امولسیون را حفظ کرده و مانع جدا شدن چربی و آب موجود در امولسیون می شوند.