تقویت کننده کف

این مواد باعث افزایش , پایداری و مقاومت کف می شوند. این مواد را كه براي افزايش و تثبيت ميزان كف در شوینده ها به كار مي رود را مي توان به صورت زير گروه بندي كرد:

تركيبات آلي: آلكانول آميدها و آمين اكسايدها
الكتروليتها:
ذرات بسيار ريز معدني: مانند پودرهاي سيليكا
پليمرها :
بيو پليمرها :