فر مو و صاف کننده مو

موادی که تغیرات شکلی الیاف مو را تسهیل میکند. مثلا موجب فر شدن و یا صاف شدن مو می شوند.