کدر کننده

این مواد باعث کاهش و یا از بین رفتن شفافیت محصولات آرایشی بهداشتی می شوند.

عوامل ذيل جهت مات كنندگي به كار مي رود:
آلكانولاميدهاي اسيدهاي چرب (مانند : استئاريك)
گلايكول مونو-دي استئارات ها (مانند: پروپيلن گلايكول و گليسيرول مونو استئارات و گليسيرول مونو پالميتات)
الكل هاي چرب (مانند: ستیل الکل)
پليمرهاي وينيل و لاتكس
نمكهاي نامحلول (مانند: منيزيم، كلسيم يا روي اسيد استئاريك)
اكسيدهاي روي و تيتانيوم ديسپرس شده
سيليكات آلومينيوم و منيزيم

عوامل شفاف کننده عبارتند از :

الكل هاي محلول مانند اتانول و ايزو پروپانول

حل كننده هاي غير يوني مانندالكل ها

استرهاي پلي اتوكسيلات شده