کاهنده

عوامل کاهنده در مواجه با عوامل اکسنده به آنها هیدروژن داده و آنها را مهار می کنند. لذا از آنها میتوان به عنوان آنتی اکسیدان استفاده کرد. همچنین کاهنده ها قابلیت تقسیم پیوندهای دی سولفید مو را نیز دارند.