عامل چرب

این مواد عامل تامین چربی از دست رفته پوست و مو هستند.