شمارش کلی فرم‏ها

مولف : آقای مختار عباسی

۱ ـ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش برای جستجو , و شمارش کلی فرمها به روش پرگنه و بیشترین تعداد احتمالی۱ در مواد غذایی می‏باشد .

۲ ـ تعریف

در این استاندارد منظور از کلی‏فرمها باکتری‏هایی هستند که در دمای ۳۷ درجه سلسیوس قادرند لاکتوز را تخمیر نموده , اسید و گاز تولید نمایند .

۳ ـ محیطهای کشت و محلولهای رقیق کننده

۳ ـ ۱ ـ محیطهای کشت

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ محیط کشت آبگوشت لوریل سولفات ترپیتوز Lauryl sulfate tryptose broth ( محیط کشت غنی کننده انتخابی )

ترکیب :

روش تهیه :

ترکیبات فوق را در آب حل نموده و در صورت لزوم حرارت دهید . pH محیط را تنظیم کنید تا پس از سترون شدن در ۲۵ درجه سلسیوس ۶/۸ باشد .

سپس محیط کشت با غلظت معمولی و غلظت دو برابر را در حجمهای ۱۰ میلی لیتر به ترتیب در لوله‏هایی به ابعاد ۱۶۰*۱۶ و ۲۰۰*۲۰ میلی متری دارای لوله درهام مناسب تقسیم و سپس لوله‏ها را در اتوکلاو قرار داده و در ۱۲۱ درجه سلسیوس به مدت ۱۵ دقیقه سترون نمائید . پس از سترون شدن , لوله‏های درهام بایستی عاری از حباب هوا باشند .

در صورتی که محیط فوق به صورت تجارتی در دسترس می‏باشد طبق دستور سازنده عمل نمائید .

۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ محیط کشت آبگوشت سبز درخشان دارای لاکتوز و صفرا ( محیط تائیدی )

روش تهیه :

ترکیبات فوق را در آب حل نموده و در صورت لزوم حرارت دهید .

PH محیط را تنظیم نمائید تا پس از سترون شدن در ۲۵ درجه سلسیوس ۷/۲ باشد . سپس محیط را در مقادیر ۱۰ میلی لیتری در لوله‏هایی به ابعاد ۱۶۰*۱۶ میلی متری دارای لوله درهام تقسیم نموده و در اتو کلاو ۱۲۱ درجه سلسیوس به مدت ۱۵ دقیقه سترون نمائید . پس از سترون شدن , لوله‏های درهام بایستی عاری از حباب هوا باشند . محیط فوق به صورت تجارتی نیز در دسترس می‏باشد که در صورت استفاده از آن طبق دستور سازنده عمل نمائید .

۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ محیط کشت آبگوشت لاکتوز Latose broth

روش تهیه :

مواد فوق را در آب حل نموده و pH محیط را تنظیم کنید تا پس از سترون شدن در ۲۵ درجه سلسیوس ۶/۹±۰/۱ باشد . سپس محیط کشت با غلظت معمولی و غلظت دو برابر را در حجمهای ۱۰ میلی لیتری به ترتیب در لوله‏هایی به ابعاد ۱۶۰*۱۶ و ۲۰۰*۲۰ میلی متر دارای لوله درهام تقسیم نموده و در اتوکلاو ۱۲۱ درجه سلسیوس به مدت ۱۵ دقیقه سترون نمائید . پس از سترون شدن , لوله‏های درهام بایستی عاری از حباب هوا باشند .

محیط فوق به صورت تجارتی در دسترس می‏باشد که در این صورت بایستی طبق دستور سازنده عمل کنید .

۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ محیط کشت کریستال ویولت نوترال رد بایل لاکتوز آگار

روش تهیه :

ترکیبات فوق را در آب مخلوط نموده و ضمن هم زدن محیط به مدت ۲ دقیقه آن را بجوشانید و در بن ماری ۴۵ درجه سلسیوس قرار دهید . pH نهایی در ۲۵ درجه سلسیوس بایستی ۷/۴ باشد .

از حرارت زیاد و یا حرارت مجدد به محیط بپرهیزید و سترون بودن محیط کشت را در هنگام آزمایش کنترل نمائید . محیط را حداکثر تا سه ساعت پس از تهیه مصرف کنید . محیط فوق به صورت تجارتی در دسترس می‏باشد که در صورت استفاده از آن طبق دستور سازنده عمل نمائید .

۳ ـ ۲ ـ محلولهای رقیق کننده

محلولهای رقیق کننده را طبق استاندارد شماره ۳۵۶ ملی ایران ( آماده کردن نمونه‏های مواد غذایی و شمارش میکروارگانیسم‏ها ) تهیه کنید .

۴ ـ دستگاهها و وسایل لازم

از دستگاهها و وسایل معمول در آزمایشگاه میکروبیولوژی استفاده نمائید .

۵ ـ آماده سازی نمونه

نمونه مورد آزمون را طبق استاندارد شماره ۳۵۶ ملی ایران رقیق کنید . در مواردی که نمونه مورد آزمون شدیدا آلوده می‏باشد , نمونه اولیه را رقیق نموده و سپس بر روی رقت تهیه شده آزمایش را انجام دهید در این صورت عدد به دست آمده را بایستی در ضریب رقت ضرب نمائید .

۶ ـ روش آزمون

۶ ـ ۱ ـ در مواردی که هدف جستجوی کلی فرم‏ها در یک میلی لیتر یا یک گرم از نمونه است شمارش مورد نظر نمی‏باشد به ترتیب زیر عمل نمائید :

۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ یک میلی متر از نمونه را در صورت مایع بودن به محیط کشت بند (۳ ـ ۱ ـ ۱) با غلظت معمولی و در صورت غیر مایع بودن نمونه ۱۰ میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه را به محیط کشت بند (۳ ـ ۱ ـ ۱) با غلظت دو برابر اضافه نموده و مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت در ۳۷ درجه سلسیوس گرم خانه گذاری نمائید .

۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ پس از گذشت ۴۸ ساعت اگر در لوله گاز تشکیل نگردد , نمونه از نظر وجود کلی فرم‏ها منفی خواهد بود .

۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ اگر پس از ۴۸ ساعت در لوله گاز تشکیل شود برای تائید توسط حلقه کشت ( قطر حلقه سه میلی متر ) یک حلقه کامل یا با پیپت سترون یک قطره از لوله محتوی گاز برداشت نموده و در محیط کشت بند (۳ ـ ۱ ـ ۲) تلقیح نمائید و مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت در ۳۷ درجه سلسیوس گرم خانه گذاری نمائید .

۶ ـ ۱ ـ ۴ ـ اگر پس از ۴۸ ساعت در لوله آزمایش گاز تشکیل نگردد نمونه از نظر وجود کلی فرم‏ها تائید نمی‏گردد , ولی اگر گاز در لوله تشکیل گردد نمونه از نظر وجود کلی فرمها مثبت تلقی می‏گردد .

۶ ـ ۲ شمارش

۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ شمارش پرگنه

۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ دو پلیت سترون به اندازه ۱۰۰ ـ ۹۰ میلی متری را بردارید و توسط پیپت سترون به هرکدام از آنها به طور جداگانه یک میلی لیتر از نمونه مورد آزمون در صورت مایع بودن و یا یک میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه را در مورد فرآورده‏های غیر مایع اضافه نمائید . در صورت نیاز برای رقتهای بعدی نیز همین عمل را تکرار کنید .

۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ به هر یک از پلیت‏ها ۱۵ میلی لیتر از محیط کشت بند (۳ ـ ۱ ـ ۴) را که دمای آن در حدود ۴۵ درجه سلسیوس می‏باشد را اضافه نمائید .

محیط کشت و نمونه مورد آزمون را به خوبی مخلوط نمائید و تا جامد شدن محیط آن را بر روی سطح صاف و خنک قرار دهید زمان بین تهیه اولین رقت و اضافه نمودن محیط کشت نبایستی از ۱۵ دقیقه تجاوز نماید .

برای کنترل سترونی محیط کشت یک پلیت شاهد در نظر گرفته و حدود ۱۵ میلی لیتر محیط کشت به آن بیفزائید .

۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ پس از جامد شدن محیط حدود ۴ میلی لیتر دیگر از محیط کشت بند (۳ ـ ۱ ـ ۴) را که دمای آن در حدود ۴۵ درجه سلسیوس می‏باشد را به پلیت اضافه کنید .

۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ پس از جامد شدن محیط پلیتها را به طور وارونه به مدت ۲۴±۲ ساعت در دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرم خانه گذاری نمائید . در صورت عدم رشد ۲۴ ساعت دیگر نیز آنها را در گرمخانه قرار دهید .

۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۵ ـ پس از اتمام دوره گرمخانه گذاری پلیت‏های حاوی کمتر از ۱۵۰ پرگنه را برای شمارش انتخاب کنید . پرکنه‏های قرمز مایل به ارغوانی با قطری در حدود ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر که گاهی با ناحیه قرمز رنگ احاطه شده‏اند را برای شمارش انتخاب کنید .

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ شمارش بیشترین تعداد احتمالی به روش سه لوله‏ای

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ نه لوله آزمایش که ۳ تای آنها حاوی ۱۰ میلی لیتر محیط کشت بند (۳ ـ ۱ ـ ۱) با غلظت دو برابر و ۶ تای آن محتوی ۱۰ میلی لیتر از محیط کشت بند (۳ ـ ۱ ـ ۱) با غلظت معمولی می‏باشد را انتخاب نمائید .

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ به هر یک از لوله‏های ۱ و ۲ و ۳ طبق نمودار شماره ۱ به طور جداگانه توسط پیپت سترون ۱۰ میلی لیتر از نمونه مورد آزمون در صورت مایع بودن و یا ۱۰ میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه را در مورد فرآورده‏های غیر مایع اضافه کنید .

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ به هر یک از لوله‏های ۴ و ۵ و ۶ نمودار شماره ۱ به طور جداگانه توسط پیپت سترون ۱ میلی لیتر از نمونه مورد آزمون مایع و یا ۱ میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه را در مورد فرآورده‏های غیر مایع اضافه نمائید .

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۴ به هر یک از لوله‏های ۷ و ۸ و ۹ نمودار شماره ۱ به طور جداگانه توسط پیپت سترون ۰/۱ میلی لیتر از نمونه مورد آزمون در صورت مایع بودن و یا ۰/۱ میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه را در مورد فرآورده‏های غیر مایع اضافه نمائید .

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۵ ـ نه لوله آزمایش را به مدت ۲۴±۲ ساعت در گرمخانه ۳۷ درجه سلسیوس قرار دهید پس از طی این مدت در صورت مشاهده نشدن گاز لوله‏ها را برای ۲۴ ساعت دیگر در گرمخانه قرار دهید .

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۶ ـ پس از گذشت ۴۸ ساعت گرمخانه گذاری اگر در هیچیک از لوله‏ها گاز تشکیل نگردد نمونه از نظر وجود کلی فرم‏ها منفی می‏باشد .

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۷ ـ اگر در لوله‏های بند (۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۵) پس از ۴۸ ساعت گرمخانه گذاری گاز تشکیل گردد ( حتی یک لوله ) هر کدام از لوله‏های گاز مثبت را به طور جداگانه از نظر کلی فرم‏ها مورد بررسی قرار دهید .

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ برای تائید کلیفرم‏ها توسط حلقه کشت ( قطر حلقه سه میلی متر ) یک حلقه کامل یا با پیپت سترون یک قطره از هر یک از لوله‏های محتوی گاز برداشت کرده و به طور جداگانه در محیطهای بند (۳ ـ ۱ ـ ۲) کشت دهید و مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت در ۳۷ درجه سلسیوس گرمخانه گذاری نمائید .

۶ – ۲ – ۲ – ۹ – پس از گذشت ۴۸ ساعت اگر در هیچیک از لوله‏ها گاز تشکیل نگردد نمونه از نظر وجود کلی‏فرم‏ها تائید نمی‏گردد و منفی خواهد بود .

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ اگر در هر یک از لوله‏های بند (۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۸) پس از ۲۴ یا ۴۸ ساعت گاز تشکیل گردد نمونه از نظر وجود کلی فرم‏ها تائید می‏گردد . در این صورت با در نظر گرفتن تعداد لوله‏هایی که نتیجه آنها از نظر وجود کلی فرم‏ها مثبت می‏باشند توسط جدول شماره ۱ شمارش نمائید .

فرض کنید ۱۰ میلی لیتر از نمونه با ۹۰ میلی لیتر از محلول رقیق کننده رقیق شده که رقت به دست می‏آید . اگر از لوله‏های گروه اول یک لوله مثبت و از لوله‏های گروه دوم دو لوله مثبت و لوله‏های گروه سوم نیز سه لوله مثبت باشد با مراجعه به جدول عدد ۲۴ به دست می‏آید که نشان دهنده وجود حداقل ۲۴ باکتری در ۱۰۰ میلی لیتر رقت تهیه شده می‏باشد بنابراین ۲۴۰=۱۰*۲۴ یعنی در هر ۱۰۰ میلی لیتر از نمونه اولیه ۲۴۰ باکتری کلی فرم وجود دارد .

۶ ـ ۲ ـ ۳ ـ شمارش به روش ۵ لوله‏ای

روش فوق مشابه با روش ۳ لوله‏ای است با این تفاوت که به جای ۳*۳ از ۵*۳ لوله استفاده می‏شود و در ۵ لوله اول ۱۰ میلی لیتر , در ۵ لوله دوم ۱ میلی لیتر و در ۵ لوله سوم ۰/۱ میلی لیتر از نمونه مورد آزمون در صورت مایع بودن و یا از سوسپانسیون اولیه در مورد فرآورده‏های غیر مایع اضافه نمائید . روش آزمون تائید و بررسی نتایج را مشابه با روش ۳ لوله‏ای انجام دهید و طبق جدول شماره ۲ شمارش نمائید .

یادآوری :

در صورتی که محیط کشت بند (۳ ـ ۱ ـ ۱) در دسترس نمی‏باشد از محیط کشت بند (۳ ـ ۱ ـ ۳) استفاده نمائید .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید