استرکوات ها، که ترکیبات آمونیوم چهارتایی دارای دو زنجیره اسید چرب بلند (C16-C18) با 2 پیوند استرهای ضعیف هستند، نسل جدیدی از عوامل نرم کننده کننده پارچه را نشان می دهند که جایگزین نمک های Dialyldimethylammonium (به عنوان مثال DTDMAC و DSDMAC) است. به زنجیرهای آلیفاتیک، سینتیک تجزیه زیستی سورفکتانت های کاتیونی را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد و سطح آلودگی محیط را کاهش می دهد. این نسل جدید از عوامل نرم کننده پارچه ترکیبی از مشخصات محیط زیست خوب با ویژگی های ساختاری مورد نیاز برای تهویه مطبوع موثر است. انواع، آن ها یک مشخصات محیطی خوب با ویژگی های ساختاری مورد نیاز برای خواص و کاربردهای استرکوات را ترکیب می کند.

استرکوات ها سطح فعال های کاتیونی با قابلیت تجزیه زیستی هستند که امروزه بیشترین مصرف را به عنوان پایه نرم کننده های البسه پیدا کرده اند. در این پژوهش، سنتز استرکوات ها از واکنش آلکانول آمین ها با اسید چرب پیه و متیل استر پالم استئارین گزارش شده است. کاتیونی کردن استر کوآت ها با نسبت های مختلف دی متیل سولفات انجام شد. راندمان و جزء فعال مواد فعال سطحی سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های استرکوآت های سنتز شده از جمله میزان نرم کنندگی، رطوبت پذیری و چروک پذیری آنها بر روی پارچههایی از جنس پنبه، پلی استر و مخلوط پنبه/پلی استر، بر اساس روشهای استاندارد ASTM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پارچه های عمل شده با استرکوات های تولیدی دارای نرمی مناسب و برگشت از چروک بالایی بوده و میزان کاهش جذب رطوبت در پارچه های عمل شده در حد قابل قبولی می باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید