PHمتر

PHمتر ها معمولا دارای یک الکترود شیشه می باشند ، که برای اندازه گیری دقیق PH مفید هستند ، اما برای تضمین از درستی و تضمین کارایی به طور مداوم کالیبراسیون احتیاج دارند. قانون علمی که روی عملکرد اندازه گیری یا سنجش این دستگاه بنا شده است براین واقعیت است که وقتی محلول آبی دوطرف شیشه جداگانه محلول داخل الکترود و محلول مورد آزمایش دارای غلظت های متفاوتی از یون هیدروژن باشد ، یک ولتاژبین ٢ طرف الکترود شیشه ایجاد می کند.اندازه گیری الکتریکی این اختلاف پتانسیل به سادگی یک ولت متر خیلی حساس است ، ولتاژهرکدام اندازه گرفته می شود اما در PH متر درعوض به ولت تبدیل می شود. کالیبراسسیون PH مترها : برای اینکه از دقت PH مترمطمئن شویم ، باید به طور منظم کالیبره شوند برای درستی کار از محلول های بافر با PH استاندارد که به صورت یک دستورالعمل مورد پسند بین المللی ساخته می شوند استفاده می کنند .بافرها محلول های پاپداری هستند که یک حجم مشخص از تغییرات خاصی از PH را می پذیرند .واجب است که کالیبراسیون حداقل در٢ بافر با PH متفاوت ، که حداقل٣ واحد PHبالای رنج مورد کاربری است ، انجام شود. برای بافرهای هیدروپونیک با PH 4و۷ برای استفاده استاندارد های کالیبراسیون ایده ال هستند . تعدادی از سازنده ها ادعا کردند PH متر آنها تنها به یک نقطه کالیبراسیون نیاز دارد. اگر دقت ودرستی برای آن مهم است این ادعا به طور ساده توجه پذیر نیست. کاربرد ۲بافر با PH استاندارد مطمئن می سازد که شیب کالیبراسیون به دست آمده است. اگر این عمل انجام نشده باشد وقتی که الکترود بعداً مورد استفاده قرار گیرد ، در یک محلول بافر با PH 4،اندازه گیری به طور معمول انجام می شود ، برای مثال ،۴/۴به جای ۴٫ این مشکل پتانسیل می تواند به وسیله ی کاربرد هر دو بافر ۴ و ۷ برطرف می شود. چطور کالیبراسیون را انجام دهیم : از دستورالعمل سازنده PH مترخود پیروی کنید به نوبت ، اول با بافرPH 7 کالیبره کنید کار رابا بافرPH 4 دنبال کنید. ادامه کار را با شستشوی الکترود در آب مقطرادامه دهید و به آرامی با تکان دادن ، آب اضافی را خارج کنید. سپس الکترود رادر محلول بافر با PH 7غوطه ور کنید ، برای حداقل ۲ بار تکرار ، به گونه ای که ۷ خوانده شود ، در پایان ، روش عمل (کار) را با بافر PH 4 تکرار کنید ، به گونه ای که ۴ خوانده شود. برای جلوگیری از آلودگی و پایین آمدن خلوص بافرها ،آهسته بخشی از آن را داخل ظرف کوچکتری خالی کنید برای انجام دادن کالیبراسیون بالایی ، وبعد از یک بار استفاده دور اندازید. اشتباهات رایج هنگام استفاده از الکترودهای PH متر : قبل از اندازه گیری PH ، مطمئن شوید که مواد خوب هم خورده اند ، مخصوصاً اگر PH بالا وپایین باشد ، انجام می شود. این یکی از بیشترین اشتباهات رایج است که وقتی PH یا هدایت را انجام می دهیم به وجود می آید ، همچنین مطمئن شوید ظرف نمونه گیری تمیز است. شکل ۲ را نگاه کنید وقتی که الکترود PH در یک نمونه قرار می گیرد ، شاید خواندن های متفاوتی را برای زمان های متفاوت (شایدچندین دقیقه) قبل از ساکن شدن در یک حجم نهایی اعلام کنید. این موارد ممکن است به ازای یک واحد PH بین نخستین وآخرین حجم PH متفاوت باشد. از آنجا که آخرین حجم بیشترین دقت ودرستی خواندن را دارد ، برای اطمینان به اندازه کافی منتظر بمانید تا ثابت شود وسپس بخوانید. البته بخش مربوط به تمیز کردن را توجه کرده باشید. مواد مخزن را به خوبی قبل از نمونه برداری تکان دهید. سپس الکترود را از نمونه برای چند دقیقه قبل از تغییر مسیر اندازه گیری واندازه گیری بعدی خارج کنید . ۳٫ الکترود را داخل نمونه بیشتر از عمقی که سطح محلول درونی الکترود پر شده است فرو نبرید. از آنجا که دیدن عمق محلول پرشده در بیشتر PH مترها با اندازه کوچک مقدور نیست ، الکترود را بیشتر از ۲۰ میلی متر داخل محلول فرو نبرید(غوطه ور نکنید). بیشترازاین عمق محلول نمونه مورد اندازه گیری نفوذ معکوس را داخل الکترودPH متر انجام می دهد ، در نتیجه خواندن نادقیق می شود. ۴٫ خواندن PH که انجام شد ، فوراً الکترود را از نمونه خارج کنید و با آب مقطر شستشو دهید ، کوتاهی در انجام این کار سرعت خراب شدن الکترود را افزایش و نیاز به تکرار برای بررسی روزانه را موجب می شود – به قسمت تمیز کردن مراجعه شود – زمانی که استفاده نمی شود ، مطمئن شوید مخزن الکترود در یک محلول تهیه شده مناسب قرار دارد – قسمت ذخیره سازی. همیشه الکترود رابا آب مقطر بعداز استفاده تمیز کنید –نگه داری مناسب نوک الکترود برای ادامه پیدا کردن دوام الکترود . همیشه الکترود های PH رادر یک مخزن محلول استاندارد و اشباع KCl ، وقتی که استفاده ای ندارد نگه داری کنید. مشکلات بررسی دقت با PH متر ها : نکته ای که با وجود مناسب کالیبره شدن PH متر ها داریم این است که در آزمایش های مکرر با PH متر های مختلف ، PH های مختلفی را درمحلول های مشابه به دست می آوریم. این موضوع مخصوصاًدر الکترود هایی با کیفیت پایین درست خواهد بود. به این دلیل که این الکترودها به انواع دیگر گونه های شیمیایی شبیه یون هیدروژن ، مانند یون سدیم جواب می دهند. به این دلیل افزایش یک گونه مزاحم می تواند PH های مختلفی تا بیشتر از ٠۰۵ واحد وقتی که یک گونه مغذی (با غلظت بالا) با ۲ PH متر مختلف که به درستی کالیبره شده اندآزمایش شود. توجه داشته باشید که مقیاس PH برای گونه های بی رنگ ، داده های اشتباهی رانشان نخواهد داد ، زیرا PH مترها تنها جوابگوی یون های هیدروژن خواهد بود. مخزن الکترودهای PH: برای PH مترهایی که دارای یک الکترود ترکیبی هستند برای داشتن کارایی خوب آنها باید اتصال الکتریکی بین محلول پرشده در الکترود (معمولاًپتاسیم کلرید-که رسانای الکتریکی است) ومحلول گونه مورد نظر ایجاد شود. شکل۶: طرح بندی الگودارالکترود شیشه PH متر. کاهش دقت به طور ثابت شرح داده می شود به وسیله اختلاف میزان انسداد منافذ یا افزوزه مانند الکترود که اغلب به دلیل مخزن خشک ایجاد می شود. انجام آزمایش با روغن یا مواد شیمیایی تند (برنده)(مثلاً PH بالا یا مواد مغذی با غلظت زیاد) یا کوتاهی در شستشو مناسب الکترود با آب بعد از انجام کار. این مورد می تواند از طریق استفاده خمیرهای شیشه ای پرمنفذ یا فیتیله مانند در دیواره شیشه ای جدا کننده محفظه ای محلول پرشده درونی الکترود قرار دارد از گونه. هر دو این الکترود به طور اختیاری اجازه می دهند (خیلی کند) محلول پرشده به محلول گونه مورد آزمایش جریان پیدا کند. دلیل متداول خرابی PH مترها از انسداد منافذ شیشه الکترود یا فیتیله مانند حاصل می شود. این مورد معمولا به دلیل مخزن خشک الکترود یا اینکه الکترود رابرای مدت خیلی طولانی در محلول های غلیظ فروبرده قرار می دهیم. مخزن خشک دهیدروژن شدن هر۲ الکترود شیشه را موجب می شود و در نتیجه ته نشینی ناخالصی ها (نمک ها) داخل سوراخ های ریز خمیر شیشه منفذ دار خود الکترود ها نتایج آهسته خوانده می شود ، زمان پاسخ دهی کند خواهد بود ودر نتیجه حساسیت کم خواهد شد (کاهش صحت ودقت). برای جلوگیری از این مشکلات نوک الکترود باید دائماً داخل یک محلول آماده شده ی مخصوص قرار گیرد.توجه داشته باشید که آب یا بافرها برای نگه داری PHمترهامناسب نیستند. از قرار دادن الکترودهادر محلول های روغنی جلوگیری کنید ، از آنجا که این محلول ها الکترود را می پوشانند ، بنابراین از اندازه گیری مواد شیمیایی درشت (زننده)که بسیار برنده هستند خودداری کنید (یا الکترود را برای مدت خیلی طولانی بیرون از محلول آماده خود نگه دارید.) محلول های با غلظت بالا مانند مواد خام معدنی یا (PHبالا،سیلیس افزوده شده ).این می تواند برای الکترود هاخطرناک باشد(یا نیاز الکترود رابرای تعمیر بالا ببرد). تمیزکردن به طور منظم کارایی الکترود را افزایش خواهد داد واطمینان از ادامه کار را بالا می برد. تعدادی از پاک کننده های مناسب عبارتند از: برای آلودگی آلی: استفاده از مواد شوینده ملایم مایع ، استن و در پایان با آب. برای الودگی معدنی: اسید نیتریک رقیق استفاده کنید یا هیدروکلریک اسید(HCl). در هیدرو پونیک ها ، چون در هر دو مورد آلی ومعدنی ، آلودگی تمایل به همکاری دارد ، این بهتر است که از همه پاک کننده های گفته شده استفاده شود. توجه کنید که تعدادی از پاک کننده ها ممکن است به فلز الکترود حمله کنند – به ویژه پلاستیکی. بنابراین قبل از اقدام با تولید کننده الکترود موارد را چک کنید ومطمئن شوید. همان طور که اشاره شد،PHمترها نیاز دارند بسیار ثابت نگه داشته شوند. تمیز کنید ، کالیبره کنید و با برنامه به طور منظم ذخیره سازی صحیح انجام دهید. حتی پس از آنکه ممکن است خواندن قابل اعتمادی به ما ندهد.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید