پواز یا پویز (poise) واحد رایج برای گرانروی (ویسکوزیته) در دستگاه cgs است. در محاسبات، پواز را با مخفف P نشان می‌دهند. یک پواز معادل ۱dyn.s/cm۲ یا ۱g/cm.s واحد SI در گرانروی (یعنی پاسکال ثانیه) است یعنی ده بار بزرگتر از واحد پواز است.

پواز معمولاً با پیشوند «سانتی» به کار می‌رود. هر سانتی پواز برابر با یک صدم پواز است.

kg/m.s (واحد SI)

Kg/m.s * 1000g/1Kg * 1m/100cm = 10 g/cm.s

بعضی از مقادیر مهم
گرانروی آب در دمای ۲۵ درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر برابر ۰٫۰۰۸۹۹ پواز (۰٫۸ سانتی پواز) است. این مقدار برای اتیلن گلیکول ۱۵ سانتی‌پواز، عسل ۲۰۰۰ سانتی پواز و یک پلیمر معروف به نام Bis-GMA دارای ویسکوزیته 1.000.000 پوآز می باشد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید