پلی ساکارید یعنی چند قندی ها !پلی ساکاریدها  از تعداد زیادی گلوکز ساخته شده اند در واقع از ترکیب تعداد زیادی مونو ساکارید واحد سازنده همه ی پلی ساکارید ها گلوکز میباشد !پلی ساکارید ها نیز همانند دی ساکارید ها باید توسط آنزیم ها تجزیه و به مونوساکارید تبدیل شوند

پلی ساکارید ها عبارتند از

۱. سلولز=(قند ساختاری)= سلولز در بدن انسان به منو ساکارید تبدیل نمی شود (یعنی به گلوکز تبدیل نمیشود)چون آنزیم مورد نظر در بدن انسان موجود نمی باشد  نکته=الیاف سلولزی که در میوه ها مصرف میکنیم دارای فیبر می باشد و باعث پر کاری روده و جلو گیری از سرطان روده می شود

نکته=سلولز پلی ساکاریدی خطی است و دارای انشعاب نمی باشد و از کنار هم چیدن گلوکز ها به وجود می آید

نکته = سلولز در بدن جانوران گیاه خوار توسط باکتری ها و میکروب های موجود در بدن جانور به گلوکز تبدیل میشود

نکته =دردیواره ی سلولی گیاهان ۹۰٪ سلولز وجود دارد

۲.نشاسته=قند ذخیره(فقط در گیاهان)توسط آنزیم آمیلاز به گلوکز تبدیل میشود .گیاهان گلوکز های اضافی خود را به هم متصل کرده و نشاسته را میسازند

نکته=قند ذخیره در گیاه=در اثر عمل فتوسنتز گیاهان گلوکز تولید میشود و در گیاه به صورت (قند ذخیره همان نشاسته) ذخیره میشود

نکته=نشاسته پلی ساکاریدی انشعاب دار است

نکته =معرف نشاسته محلول ید است اگر مقداری ید (لوگول) به ماده ای اضافه کنیم اگر به رنگ آبی در آمد دارای نشاسته است

۳.گلیکوزن = قند ذخیره در بدن جانوران قارچ ها و انسان .جانوران گلوکز های اضافی در بدن خود را به صورت گلیکوزن در می آورند گلیکوزن پلی ساکاریدی انشعاب دار است و تعداد انشعاب های آن از نشاسته و سلولز بیشتر است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید