آنزیم تیروزیناز (EC.1.14.18.1) یک متالوآنزیم است که برای فعالیتش به اتم مس و مولکول اکسیژن نیاز دارد. عملکرد این انزیم در سلول های اپیدرمی جانوران سبب ایجاد رنگ پوست، مو و چشم ها می شود و در گیاهان نقش دفاعی علیه پاتوژن ها و حشرات را بر عهده دارد و در حشرات نیز در فرایندهای پوست اندازی و اسکلت سازی نقش دارد. فعالیت زیاد این آنزیم در پستانداران سبب ایجاد بیماری های پوستی و در میوه و سبزی ها نیز سبب سیاه شدن آن ها در مجاورت هوا می شود که این امر منجر به کاهش کیفیت مواد غذایی می گردد. به همین علت مهار آنزیم تیروزیناز می تواند مانع بروز چنین مشکلاتی شود. از طرفی گیاهان و عصاره آن ها منبع غنی و ارزانی از ترکیبات فعال هستند که می توان از آنها برای مهار تیروزیناز و درمان بیماری های پوستی وابسته به تجمع رنگدانه ملانین استفاده کرد. در این پژوهش جهت یافتن فعالیت مهار کنندگی تیروزیناز در محصولات طبیعی از 70 گیاه بومی مناطق مرکزی استان کردستان استفاده شده و اثر مهاری عصاره هگزانی قسمت های هوایی گیاهان بر روی فعالیت تیروزیناز آزمایش شدند. همه عصاره ها برای فعالیت مهاری تیروزیناز در چهار غلظت 0/001، 0/01، 0/1،و 1 میکروگرم در میلی لیتر مورد سنجش قرار گرفتند. روش سنجش بر اساس مطالعات اسپکتروفتومتری با استفاده از میکروپلیت و قرائت جذب در طول موج 492nm بود. در میان عصاره های هگزانی سنجش شده تنها 10 عصاره گیاهی فعالیت مهاری بالای 50 درصد را نشان داد و در عین حال IC50 آن 0/173µg/mL بود. همچنین نوع مهار آن بر اساس محاسبات سنتیکی و رسم نمودار لینویوربرک، در چهار غلظت ذکر شده به ترتیب به صورت مرکب ، رقابتی، غیر رقابتی، نارقابتی بود به نظر می رسد عصاره گیاهانی که بیشترین تاثیر را دارند به خصوص گیاه Gundelia Tourneforti(L) می توانند موضوع تحقیقات بیشتری با هدف بدست آوردن مهار کننده های تیروزیناز جدید با کاربردهای وسیع درمانی و آرایشی از جمله متوقف کردن تجمع رنگدانه های پوستی ناخواسته انسان باشند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید