اندازه گيري غلظت پراکسید هیدروژن (H2O2)

مولف : آقای دکتر پیمان حسیبی

آماده­ سازي محلول­ها:

1. محلول 1% اسيدتري كلرواستيك: 1گرم اسيد تري­كلرواستيك را در آب مقطر حل نموده و به حجم نهايي ml 100 رسانيده شد.

2. محلول يديدپتاسيم يك مولار ( MW=166): مقدار ۵/۴۱گرم يديدپتاسيم را در آب مقطر حل نموده، به حجم نهايي ml 250 رسید.

3. جهت تهيه بافر فسفات mM 10 : مقدار یک میلی لیتر از بافر فسفات تهيه شده در بخش قبلي به حجم ml 100 رسانيده شد.

روش كار:

1. یک گرم نمونه برگ را خرد كرده به آن ml 5 محلول اسيد تري­كلرواستيك w/v) 1%) اضافه گردید.

2. نمونه هموژنيزه شده در g 12000 به مدت 15 دقيقه سانتريفیوژ شد.

3. ۵/۰ میلی لیتر از محلول رويي سانتريفوژ شده به ۰/۵ میلی لیتر محلول بافر فسفات­پتاسيم ۱۰ میلی مولار (7=pH) و یک میلی لیتر محلول یک مولار از KI اضافه گردید.

4. استانداردها: محلول­هاي H2O2 را در غلظت­هاي بين mM ۲-۱۰ تهيه كرده. نمودار استاندارد را رسم گردید.

5. ميزان جذب با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر UV-VIS در طول موج nm 390 اندازه­گيري شد.

منابع:

Hung S-H, Yu C-W, and Lin C. H. 2005. Hydrogen peroxide functions as a stress signal in plants. Botanical studies Bull. Academic journal. 46: 1-10.

Loreto F, Velikova V. 2001. Isoprene produced by leaves protects the photosynthetic apparatus against ozone damage, quenches ozone products, and reduces lipid peroxidation of cellular membranes. Plant Physiology. 127: 1781-1787.

Neil S.J, Desikan R, Clarke A, Hurs R. D, Hancock J.T. 2002. Hydrogen peroxide and nitric oxide as signaling molecules in plants. Journal of Experimental Botany. 53: 1237-1247.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید