دامنه فعالیت: آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، مواد غذایی، فرآورده های نفتی

نشانی دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان سلطانی، پالک 68 تلفن : 02123576800

نشانی آزمایشگاه: قم، سلفچگان، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، شماره 64 تلفکس : 02533677432

http://Www.nano.com :تارنما

info@azma-nano.com :رایانامه

آزمایشگاه آزما نانوسیستم در سال 1392 در زمینی به مساحت 2088 متر مربع و با زیربنایی بالغ بر 1200 متر مربع فضای آزمایشگاهی و اداری، در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به بهره برداری رسید. تأمین نیاز صنایع مختلف منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به عنوان یکیاز مناطق مهم صادرات و واردات در کشور، در کنار الزامات نظارتیسازمان ملیاستاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، از اهداف تأسیس این آزمایشگاه می باشد. آزمایشگاه تخصصی آزما نانوسیستم به عنوان همکار سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و داروی کشور به انجام آزمون و صدور گواهینامه در زمینه کنترل فرآورده های آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، فرآوردههای نفتی و ارائه خدماتی نظیر مشاوره و آموزش می پردازد. در حال حاضر، آزما نانوسیستم دارای آزمایشگاههای تخصصی از قبیل کروماتوگرافی، فلزات سنگین، مواد نفتی و میکروبیولوژی بوده و در زمینه آزمون و کنترل محصوالت آرایشی و بهداشتی، شویندهها، مواد غذایی و فرآورده های نفتی فعالیت می نماید. این سازمان در سال 1393 موفق به دریافت گواهینامه تأیید صالحیت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شد و گواهی تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار سازمان غذا و داروی کشور را، در سال 139۴ اخذ نمود. آزما نانوسیستتم در ستال 1397 ،گواهینامته انطبتا بتا الزامتات س یستتم متد یریت کیفیت ت آزمایشتگاه، IEC/ISO 17025 را در زمینه آزمون فرآوردههای آرایشی و بهداشتی، از مرکز ملی تأیید صالحیت ایران دریافت کرد.

دامنه فعالیت شرکت آزما نانوسیستم، در سه بخش به شرح زیر طبقه بندی میگردد:

فرآورده های آرایشی و بهداشتی و شوینده ها

آزما نانوسیستم گستره کاربردی و وسیعی از خدمات را در زمینه کنترل کیفیت فرآوردههای آرایشی و بهداشتی فراهم آورده است. به نحوی که ضمن اطمینان از کیفیت و کارآیی، انطبا با الزامات قانونی و نظارتی را تضمین می نماید. همکاری با آزما نانوسیستم ضمن تضمین دقت کنترلها و عدم نیاز به مراجعه به سایر مراکز، به شما اطمینان می دهد که تمامی آن چه در مورد کنترل و توسعه یک محصول آرایشی و بهداشتی مد نظر دارید، در اختیارتان قرار دارد

فرآوردههای نفتی

اطمینان از عملکرد دقیق سایت فرآوری مواد و مشتقات نفتی از اولویت باالیی برخوردار بوده و فرآیندهای مرتبط با هیدروکربن ها از مرحله تولید تا انتقال، دارای الزامات قانونی متنوع است. تخصص در کنترل کیفیت فرآورده های نفتی، ضامن کیفیت چرخه تأمین و توزیع محصوالت شماست.

مواد غذایی

اطمینان از سالمت و کیفیت غذا برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد غذایی دارای اهمیت ویژهاست. رویکرد خالقانه و بر پایه مشتری مداری در آزما نانوسیستم به عنوان سازمانی که با استانداردهای ملی و بین المللی و الزامات قانونی آشنایی دارد، موجب شده است، تا دریافت خدمات از آزما نانوسیستم اثر مثبتی بر کسب و کار مشتریان این شرکت می گذارد.

امکانات و توانمندی های آزمایشگاه بخش آرایشی و بهداشتی

طیف سنجی جذب اتمی

طیف سنجی مادون قرمز IR- FT

کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی MS-GC

کروماتوگرافی مایع با کارائی باال HPLC

طیف سنجی VIS/UV

اسپکتوفتومتری رنگ سنجی

پتانسیومتری

دانسیتومتر

رفرکتومتر

تیتراتور کارل فیشر

دستگاه اندازهگیری SPF

خدمات آزمایشگاهی بخش فرآوردههای آرایشی و بهداشتی و شوینده ها

آزمون های شیمی شویندهها شامل محصوالت زیر:

 پاک کننده های مایعات اسیدی سرویسهای بهداشتی

 پاک کنندههای فرش و موکت

 محلول شیشه پاک کن

 مایع پاک کننده اجا گاز

 محلول سدیم هیپوکلریت

 مایع و ژل ظرفشویی

آزمون های میکروبیولوژی شوینده ها شامل محصوالت زیر:

 پاک کننده های فرش و موکت

 مایع و ژل ظرفشویی

آزمون های شیمی مواد و فرآوردههای آرایشی و بهداشتی شامل:

 مایع دستشویی

 شامپو موی سر )به همراه آزمون نیتروزآمین و دی اکسان(

 نرم کننده و حالت دهنده موی سر

 فراورده های آرایشی – کرم رنگ موی دائمی

 اکسیدان مورد مصرف در رنگ مو و پودرهای بی رنگ کننده مو

 رنگ موی پودری

 موبرها

 صابون بچه

 صابون رختشویی بر پایه چربی ها و اسیدهای چرب گیاهی

 صابون بهداشتی شفاف

 صابون بهداشتی

 صابون بهداشتی پرچرب

 صابون ترکیبی

 ادوکلن

 رژلب

 کوکونات دی اتانل آمید

 موم زنبور عسل سفید شده جهت مصرف در صنایع آرایشی

 لانولین بی آب جهت مصرف در صنایع آرایشی

 سدیم لوریل اتر سولفات جهت مصرف در صنایع آرایشی و زداینده¬ها

 اکسید روی جهت مصرف در صنایع آرایشی %70

 سوربیتول

 کائولن مورد مصرف در صنایع آرایشی

 پارافین مایع جهت مصرف در صنایع آرایشی

 وازلین جهت مصرف در صنایع آرایشی

 ایزوپروپیل میریستات

 متیل پارابن

 پروپیل پارابن

 گلیسیرین منو استئارات

 تیتانیوم دی اکساید

 استئاریک اسید مورد مصرف در صنایع آرایشی

 الکل اتیلیک

آزمون های میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی و بهداشتی شامل:

 کرم ها و لوسیون ها و فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 مایع دستشویی

 شامپو موی سر

آزمون مواجهه میکروبی (چلنج تست)

آزمون های زیر در کلیه فرآورده های آرایشی و بهداشتی شامل:

کرم و کرم پودر ریمل خط چشم مداد چشم و لب پودرهای صورت )پنکیک خشک/رژگونه/سایه چشم( شیرپاک کن لوسیون لاک ناخن ژل مو ماسک و کرم مو شامپو بدن افتر شیو و سایر محصولات pH 

 مقدار رطوبت و باقیمانده خشک

 دانسیته

 مقدار آب

 اندازه گیری فرمالدهید آزاد

 اندازه گیری دی اکسان

 اندازه گیری N-نیتروز دی اتانول آمین )

NDELA)  مقدار نمک

 درصد گلیسیرین

 تعیین درصد

ZnO  پایداری حرارتی

 فلزات سنگین

 آرسنیک

 جداسازی عوامل فعال و سایر مواد محلول در الکل

آزمون های مواد اولیه آرایشی و بهداشتی شامل:

 عدد اسیدی

 عدد صابونی

 عدد یدی

 عدد هیدروکسیل

 عدد پراکسید

 مقدار کلراید

 درصد آب

 خاکستر

 خاکستر سولفاته

 اندازه گیری آکریلیک اسید آزاد

 نقطه ابری شدن

 نقطه اشتعال

 زنجیره کربنی

 فلزات سنگین

 آرسنیک

 اندازه گیری

pH  ضریب شکست

 دانسیته

 نقطه ذوب

 ویسکوزیته

 ترکیب اسیدهای چرب

 ضریب مخصوص خاموشی،

UV Specific Extinction 

 درصد خلوص

آزمون انواع اسانس شامل:

 ضریب شکست

 دانسیته

 تعیین مقدار رطوبت

 تعیین کروماتوگرام

GC  تعیین ارزش اسیدی

 تعیین ارزش استری

 تعیین ارزش کربونیل

تعیین ماهیت و شناسایی کلیه مواد اولیه و محصوالت آرایشی و بهداشتی

 تمام آزمونهای مرتبط

آزمون های میکروبیولوژی زیر درکلیه مواد اولیه آرایشی و بهداشتی

 جستجو و شناسایی سودوموناس آئروژینوزا

 جستجو و شناسایی باکتری های مزوفیل هوازی

 جستجو و شناسایی اشریشیاکلی

 جستجو و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس

 جستجو و شناسایی کاندیداآلبیکنس

 شمارش مخمر و کپک

 نگهدارنده ها-تعیین حداقل غلظت بازدارنده

MIC  آزمون سوسپانسیون کمی برای ارزیابی فعالیت پایه قارچ کشی یا مخمرکشی ضدعفونی کننده یا گندزداهای شیمیایی

 آزمون سوسپانسیون کمی برای ارزیابی فعالیت پایه باکتری کشی

 ارزیابی حفاظت ضد میکروبی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید