فرمولاسیون پودر لباسشویی

مولف : گروه تحقیق و توسعه شرکت پاکسان

مواد تشکیل دهنده پودر لباسشویی عبارتند از :

 • سدیم پلی تری فسفات
 • سدیم آلومنیا سیلیکاتها ﴿زئولیت﴾
 • سیلیکاتها
 • کربنات های معدنی
 • فسفوناتها
 • سدیم سیترات
 • آلکیل بنزن سولفوناتهای خطی (LAS)
 •  سدیم لوریل اتر سولفاتها
 • استرکواتها
 •  الکل اتوکسیلاتها
 •  آلکیل فنول اتوکسیلاتها
 •  بلیچ ها (لکه برها)
 •  سدیم هیپو کلریت (آب ژاول)
 • پربورات ها و سدیم پرکربنات
 •  T.A.E.D یا تترااستیل اتیلن در آمین
 •  استئارات سدیم 
 •  لورات سدیم
 •  اپتیکال براینترها (عوامل سفید کننده فلوئورسنت)
 •  آنزیم ها
 • اسید سیتریک 
 •  سدیم کربوکسی متیل سلولز
 •  سدیم سولفات
 • سدیم تولوئن سولفونات
 •  اتانول، پروپیلن گلیکول
 •  ضد کف
 • عوامل جلوگیری از انتقال رنگ 
 • رنگ
 •  اسانس
 • سدیم پلی تری فسفات (STPP)

این ماده پودری سفید رنگ می باشدواز دسته فسفاتهای متراکم محسوب می گردد.این ماده یكی از سازنده های مهم در صنایع شوینده است.. سازنده ها اجزای عمده پودرها و مایعات شوینده را شامل شده و باعث افزایش كارایی شستشو سورفاكتانتها می شوند.سازنده ها یونهای سختی آب محلول شستشو (كلسیم و منیزیم ) را غیر فعال كرده واز واكنش آنها با سورفاكتانتها جلوگیری می نمایند.

ویژگی ها :

 • عامل كمپلكس كننده و شلاته كننده (،باتشكیل كمپلكس محلول با یونهای سختی آب مانندكلسیم و منیزیم باعث نرم شدن آب می شود) كاهش دهنده پیوند فیزیكو شیمیایی بین چرك و پارچه
 • منبع ایجاد قلیائیت
 • دارای خاصیت بافری (حفظ قلیائیت)
 • عامل دیسپرس کننده چرك و جلوگیری از نشست مجدد آن بر روی پارچه
 • حفظ کننده كارایی سورفاكتانت بویژه سورفاكتانتهای آنیونیك و افزایش پاك كنندگی
 • كاهش دهنده ترسیب رسوبات معدنی بر روی پارچه، سطوح فلزی ماشین لباسشویی، ظرفشویی وسطوح سخت
 • عامل پایداری انبارش عوامل بلیچ، اكتیواتور و آنزیم ها
 • افزایش دهنده توانایی جذب سورفاكتانتهای نانیونیك جهت ایجاد پودرهایی با ریزش مناسب
 • دارای خاصیت رسوب زدایی

موارد كاربرد :

 • تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • قرصهای شوینده ماشین لباسشویی
 • پاک کننده سطوح سخت
 • پاک کننده های صنعتی و سازمانی(موسسه ای )
 • پاک کننده های چند منظوره
 • پودر و قرصهای ماشین ظرفشویی
 • پاک کننده های وسایط نقلیه(Car &Truck Wash Detergent)
 • سدیم آلومنیا سیلیکاتها ﴿زئولیت﴾

زئولیتها بویژه زئولیت A به عنوان جایگزین سدیم تری پلی فسفات در دنیا متداول شده است. این ماده یكی از سازنده های مهم در صنایع شوینده محسوب می شود.این مواد از دسته سدیم آلومیناسیلیكاتهامحسوب شده وبه صورت پودر سفید رنگ نامحلول در آب در بازار موجود می باشد. با توجه به مشخصات زئولیت (عدم توانایی برای حذف یونهای منیزیم آب و همچنین عدم توانایی برای ایجاد قلیاییت )نیاز به حضور سازنده های دیگر برای رسیدن به افزایش كارایی ضروری است.

ویژگی ها :

 • حذف کننده یونهای كلسیم از محلول شستشو از طریق تبادل یونی ( باعث نرم شدن آب می شود)
 • كاهش دهنده پیوند فیزیكو شیمیایی بین چرك و پارچه
 • حفظ کننده كارایی سورفاكتانت بویژه سورفاكتانتهای آنیونیك و افزایش پاك كنندگی
 • افزایش دهنده پایداری انبارش عوامل بلیچ، اكتیواتور و آنزیم ها
 • جذب کننده سورفاكتانتهای نانیونیك جهت ایجاد پودرهایی با ریزش مناسب

موارد كاربرد :

 • تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی
 • نرم کننده های آب
 • سیلیکاتها

سدیم سیلیكاتهای محلول از ذوب قلیایی شن وماسه با سدیم کربنات در کوره الکتریکی وحل نمودن ماده مذ اب حاصله در آب بدست می آید. این محلول بهWater glass مشهوراست وبا خلوص 35 تا 50 درصد در آب کاملاٌ محلول می باشد.

ویژگی ها :

 • منبع ایجاد قلیائیت
 • دارای خاصیت بافری (حفظ قلیائیت)
 • ممانعت كننده خوردگی سطوح فلزی ماشین واجزاء فلزی لباس در حین شستشو به علت ایجاد لایه سیلیكاتی

موارد كاربرد :

 • تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • پاک کننده سطوح سخت
 • پاک کننده های صنعتی و سازمانی(موسسه ای)
 • پودرهای ماشین ظرفشویی
 • پاک کننده های وسایل نقلیه(Car &Truck Wash Detergent)
 • کربنات های معدنی

سدیم كربنات( سودا اش)به صورت پودر سفید رنگ با دانسیته سبک و سنگین موجود می باشد .نوع سبک آن در محصولات شوینده کاربرد وسیعی دارد و خلوص آن 98 درصد است. این ماده از سازنده های مهم در صنایع شوینده محسوب می شودو حلالیت بسیار خوبی در آب دارد.

ویژگی ها :

 • باحذف یونهای سختی محلول شستشو (كلسیم و منیزیم ) به صورت ترسیبی باعث نرم کردن آب می شود.
 • منبع ایجاد قلیائیت
 • دارای خاصیت بافری (حفظ قلیائیت محلول شستشو )
 • حفظ کننده كارایی سورفاكتانت بویژه سورفاكتانتهای آنیونیك و افزایش پاك كنندگی
 • خنثی کننده اسیدهای ایجاد كننده اكتیو آنیونیك در فرمولاسیونها

موارد كاربرد :

 • تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • پاک کننده سطوح سخت
 • پاک کننده های صنعتی و سازمانی(موسسه ای )
 • پاک کننده های چند منظوره
 • پودرهای ماشین ظرفشویی
 • پاک کننده های وسایل نقلیه(Car &Truck Wash Detergent)

 

 •  فسفوناتها

نمك های سدیمی فسفونیك اسیدهای آلی كه دارای چندین گروه فسفوناتی بوده و عوامل كمپلكسه كننده موثری هستند. این دسته از مواد به فرم مایع وبه رنگ قهوهای تیره می باشند. این ماده در منابع علمی جزءطبقه سازنده هامحسوب می شودو حلالیت بسیار خوبی در آب دارد.

ویژگی ها :

 • ممانعت كننده رشد كریستالی و تشكیل رسوبات نمكهای نامحلول
 • پراكنده کننده ذرات چرك
 • شلاته كننده مناسب یونهای فلزات سنگین مانند مس ،منگنز، آهن
 • پایدارکننده بلیچ های اكسیژن دار در محصولات پودری
 • لكه بر لكه هایی مانند چای، قهوه، میوه برای جبران عدم حضور بلیچ درمحصولات مایع لباسشویی

 موارد كاربرد :

 • تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • پاک کننده های صنعتی و سازمانی(موسسه ای )
 • پودرهای ماشین ظرفشویی
 • مایعات لباسشویی
 • سدیم سیترات

سدیم سیترات، نمك تری سدیمی سیتریك اسید می باشد.شکل ظاهری آن به صورت کریستالهای ریز سفید رنگ است و به آسانی در آب حل می شود. این ماده از سازنده های مهم در صنایع شوینده محسوب می شودوکاربرد وسیعی در تمامی محصولات اعم از مایع،پودر،قرص وژل پیدا کرده است.

ویژگی ها :

 • عامل كمپلكس كننده متوسط یونهای كلسیم ومنیزیم
 • جایگزین STPP در مایعات لباسشویی بدلیل پایداری هیدرولیز
 • كاهش دهنده ترسیب رسوبات معدنی بر روی پارچه ،سطوح فلزی ماشینهای لباسشویی ، ظرفشویی وسطوح سخت به دلیل حل نمودن رسوبات

موارد كاربرد :

 • تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • قرصهای شوینده ماشین لباسشویی
 • مایعات لباسشویی
 • پاک کننده های سطوح سخت
 • پاک کننده های صنعتی و سازمانی(موسسه ای )
 • پاک کننده های چند منظوره
 • پودر، مایع،قرص وژل ماشین ظرفشویی

این ماده جزء مواد فعال سطحی آنیونی مهم مصرفی در بیشتر صنایع می باشد.این ماده ازسولفونه کردن آلکیل بنزن خطی و خنثی نمودن آن با سود بدست می آید.اسید حاصله ماده ای غلیظ با رنگ قهوه ای تیره است.

ویژگی ها :

 • كاهش دهنده كشش سطحی آب و افزایش رطوبت پذیری سطوح
 • دارای قدرت دترجنسی و پاک کنندگی بالا
 • شل کننده و جداکننده چرك در طی شستشو و همچنین معلق ساز چرك در محلول شستشو
 • ایجادکننده کف فراوان و پایداری کف حاصله
 • قیمت ارزان

موارد كاربرد :

 • تمامی پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • قرصهای شوینده ماشین لباسشویی
 • مایعات لباسشویی
 • مایعات ظرفشویی
 • پاک کننده های سطوح سخت و چند منظوره
 • پاک کننده های صنعتی و سازمانی(موسسه ای )
 • به علت ایجاد سوزش بر روی پوست،استفاده از این ماده در محصولات مراقبت از بدن ومو ممنوع بوده و فقط در محصولات مراقبت از
 • پارچه،خانه و ظروف استفاده می شود.
 • به علت حساسیت این ماده به یونهای سختی آب و کاهش دترجنسی،وجود سازنده ها برای افزایش کارایی لازم است .
 • به علت ایجاد پودرهای با ریزش مناسب و پایداری زیاد ، عمده ترین مصرف آن در تهیه پودرهای شوینده است.

خمیر نیمه شفاف سفید یا زرد رنگ كه دارای بوی خفیف بوده و با غلظت های 30 و 70 درصد در بازار موجود می باشد.

جزء مواد فعال سطحی آنیونی محسوب می شود كه از خانواده آلكیل اتر سولفاتها می باشد و از تركیب یك الكل چرب با اكسید اتیلن و بدنبال آن سولفوناسیون بدست می آید.

ویژگی ها :

 • به عنوان شوینده متداول در اكثر محصولات بهداشتی سر و بدن،محصولات مراقبت از پارچه های ظریف، مایعات ظرفشویی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • به علت حساسیت کم این آنیونیک به سختی آب ،به آسانی در آبهای سخت و معمولی با كف فراوان حل می شود و با سایر افزودنی ها سازگار است.

موارد كاربرد :

 • شامپوهای سر و بدن
 • مایعات دستشویی
 • مایعات لباسشویی
 • مایعات ظرفشویی
 • پودرهای لباسشویی خانگی
 •  استرکواتها

این دسته از مواد به صورت خمیر سفید یا کرم بوده و اکثرا ماده جامدآنهادر یک حلال مانند ایزو پروپانل حل شده است .این مواد جزءسورفاكتانتهای كاتیونیك محسوب میشوند. سورفاكتانتهای كاتیونیك اغلب به عنوان نرم كننده پارچه و عوامل آنتی استاتیك كاربرد دارند. این دسته از محصولات جهت حفظ و نگهداری البسه شسته شده با پودرهای شوینده متداول بكار میرود(بدلیل فشار مكانیكی در ماشین لباسشویی و خشك شدن در هوای استاتیكی، بعد از شستشوهای متوالی بیشتر پارچه ها زبر می شوند).

ویژگی ها :

 • افزودن مایع نرم كننده البسه در شستشوی نهایی منجر به احساس نرمی البسه می گردد.
 • این مواد فعال با نشست بر روی پارچه علاوه بر خواص نرم كنندگی خاصیت ضد الكتریسیته ساكن نیز به پارچه می دهند و باعث می شوند
 • البسه راحت تر اطو زده شوند.

موارد كاربرد :

 •  مایعات نرم کننده البسه
 •  الکل اتوکسیلاتها

این دسته از مواد به صورت مایعات بیرنگ چرب یا جامدات 100 درصد اکتیوموجود بوده بوده وکاملا در آب حل می شوند. این مواد جزءسورفاكتانتهای نانیونیک محسوب میشوند.سورفاكتانتهای نانیونیك دارای گروه قطبی می باشند كه نمی تواند در محلول آبی یونیزه شود. قسمت هیدروفوب شامل زنجیر چرب و قسمت هیدروفیل شامل اتمهای غیر قابل یونیزه اكسیژن، نیتروژن یا سولفور است.حلالیت نتیجه تشكیل پیوند هیدروژنی بین آب و گروههای هیدروفیل مانند گروههای اتری پلی اكسی اتیلن می‌باشد.

ویژگی ها :

 • دارای کف کم تا متوسط و ایجادکننده کف نسبتا پایدار
 • دارای خواص مرطوب کنندگی و دترجنسی عالی بویژه بر روی لکه های روغنی
 • عدم حساسیت به یونهای سختی آب ودر نتیجه حفظ کارایی
 • سازگاری با اکثر مواد افزودنی

موارد كاربرد :

 • مایعات لباسشویی
 • پاک کننده های سطوح سخت و چندمنظوره
 •  آلکیل فنول اتوکسیلاتها

این دسته از مواد به صورت مایعات بیرنگ چرب 100 درصد اکتیوموجود بوده وکاملا در آب حل می شوند. این مواد جزءسورفاكتانتهای نانیونیک محسوب میشوند.حلالیت نتیجه تشكیل پیوند هیدروژنی بین آب و گروههای هیدروفیل مانند گروههای اتری پلی اكسی اتیلن می‌باشد. بدلیل سمیت و مشکلات زیست محیطی اسفاده از آنها در محصولات خانگی محدود شده است.

ویژگی ها :

 • دارای کف کم تا متوسط و ایجاد کف نسبتا پایدار
 • دارای خواص مرطوب کنندگی و دترجنسی عالی بویژه بر روی لکه های روغنی
 • عدم حساسیت به یونهای سختی آب ودر نتیجه حفظ کارایی
 • سازگاری با اکثر مواد افزودنی

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده ماشینی
 • مایعات و پودرهای پاک کننده های صنعتی
 • پاک کننده های وسایل نقلیه(Car &Truck Wash Detergent)اعم از مایع وجامد
 •  بلیچ ها (لکه برها)

تركیباتی هستند كه می توانند پارچه ها وسطوح سخت را تمیز، سفیدو درخشان نمایند و لكه ها راحذف كنند.هر دو نوع بلیچ اكسیژن دار و كلر دار در محصولات خانگی لباسشویی و سطوح سخت استفاده می شود.

 •  سدیم هیپو کلریت (آب ژاول)

بلیچ کلردار متداول سدیم هیپو کلریت است که مایعی زرد رنگ با بوی کلر می باشد و قلیاییت بسیار بالایی دارد.در اصطلاح عوام به وایتکس مشهور است.این مایع کاملا در آب محلول است. این ماده می تواند پارچه و سطوح سخت را تمیز، سفیدو درخشان نماید و لكه ها راحذف كند.

ویژگی ها :

 • حذف لكه های قابل اکسید شدن مانند چای ، شكلات، قهوه ، آب میوه ،كلروفیل گیاهان ، خردل، كاری ،سسها،گوجه فرنگی ، هویج ،رنگهای استفاده شده در مواد آرایشی و رنگ مو از روی البسه سفید خانگی وسطوح سخت

موارد كاربرد :

 • مایع وژل ماشین ظرفشویی
 • مایعات لکه بر البسه سفید و سطوح سخت
 • سدیم پربورات مونو هیدرات، سدیم پربورات تترا هیدرات، سدیم پرکربنات

انواع متداول بلیچ اكسیژن دار مصرفی در پودرهای شوینده خانگی ،سدیم پربورات مونو هیدرات، سدیم پربورات تترا هیدرات وسدیم پر كربنات می باشد .این سه ماده به فرم پودرهای سفید رنگ می باشند و در آب کاملاٌ محلول هستند. این دسته از مواد کاربرد بسیاروسیعی در بیشتر محصولات شوینده خانگی اعم ازمحصولات مراقبت از البسه و مراقبت از خانه پیدا کرده اند.

این تركیبات اكسیژن دار بواسطه هیدرولیز در محیط قلیایی آبی، هیدروژن پروكسید را بداخل محلول شستشو وارد می نمایند. هیدروژن پروكسید زمانی عامل بلیچ كننده موثری است كه یا دمای شستشو یا PH بالا بوده و یا اینکه زمان شستشو و غوطه وری طولانی باشد .دمای شستشو حداقل 60 درجه سانتیگراد برای كارایی موثر هیدروژن پروكسید لازم است ، بنابراین در مناطقی كه دمای شستشو و زمان چرخه شستشو پایینتر است كارایی هیدروژن پروكسید( قدرت لكه بری) شدیداً افت می كند.این نقص بوسیله استفاده از فعال كننده های بلیچ (اكتیواتور) مرتفع می شود.

 

ویژگی ها :

 • حذف لكه های قابل اکسید شدن مانند چای ، شكلات، قهوه ، آب میوه ،كلروفیل گیاهان ، خردل، كاری ،سسها،گوجه فرنگی ، هویج ،رنگهای استفاده شده در مواد آرایشی و رنگ مو از روی البسه خانگی وسطوح سخت

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • قرصهای شوینده ماشین لباسشویی
 • پودرهای پاک کننده سطوح سخت
 • پودرهای پاک کننده صنعتی و سازمانی(موسسه ای )
 • پودرهای پاک کننده های چند منظوره
 • پودر، مایع،قرص وژل ماشین ظرفشویی
 • پودرهای لکه بر البسه سفید ورنگی(Color Safe) و سطوح سخت
 •  T.A.E.D یا تترااستیل اتیلن در آمین

این دسته ازمواد که به فعال كننده بلیچ(اكتیواتور)مشهورند.تركیباتی آلی می باشند كه با بلیچ اكسیژن دار واكنش می دهند و باعث می شوند بلیچ اكسیژن دار حتی در دماهای پائین شستشو(دماهای پائین تر از 60 درجه سانتیگراد)، قدرت لكه بری داشته باشد . این ماده که حلالیت خوبی در آب دارد به فرم تجاری گرانولهای آبی یا سبز موجود است ودر پودرهای لباسشویی ماشینی کاملا قابل تشخیص می باشد.

ویژگی ها :

 • افزایش کارایی بلیچهای اكسیژن دار در دماهای پایین
 • قدرت لکه بری در دماهای پایین

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • قرصهای شوینده ماشین لباسش.یی
 • پودرهای پاک کننده سطوح سخت وچند منظوره
 • پودروقرص ماشین ظرفشویی
 • پودرهای لکه بر البسه(Color Safe)
 •  استئارات سدیم 

استئارات سدیم که نمك سدیمی كربوكسیلیك اسید 18 کربنه اشباع شده می باشد ، صابون مصرفی در پودرهای شوینده است.این ماده از خنثی شدن استئاریک اسیدبا سود بدست می آید. این صابون کاملاٌ در آب محلول است .

ویژگی ها :

 • پاک کننده مناسب
 • كاهش دهنده یونهای سختی آب (كلسیم و منیزیم ) در كنار سازنده های قوی
 • كنترل كننده كف سورفاكتانتها در ماشین لباسشویی
 •  کمک به نرم کردن البسه

موارد كاربرد :

 • تمامی پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 •  لورات سدیم

لورات سدیم، نمك سدیمی كربوكسیلیك اسید 18 کربنه غیر اشباع می باشدوبه علت راحتی تهیه، صابون مصرفی در مایعات شوینده است.این ماده از خنثی شدن لوریک اسیدبا سود به دست می آید. این صابون در آب کاملاٌ محلول است .

ویژگی ها :

 • تمامی پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • پاک کننده مناسب
 • كاهش دهنده یونهای سختی آب (كلسیم و منیزیم ) در كنار سازنده های قوی
 • كنترل كننده كف سورفاكتانتها در ماشینهای لباسشویی
 •  ماده کمکی برای نرم کردن البسه

موارد كاربرد :

 • مایعات لباسشویی ماشینی
 •  اپتیکال براینترها (عوامل سفید کننده فلوئورسنت)

این مواد بطور چشمی سفید كنندگی و درخشندگی البسه را در طی شستشو افزایش می دهند. البسه شسته شده حتی وقتی كاملاً تمیز باشند كمی ته رنگ زرد دارند در نتیجه استفاده از عوامل سفید كننده فلوئورسنت (،به علت ایجاد هاله آبی بر روی البسه) ، رنگ زرد پوشانیده شده والبسه سفیدتر و درخشانتر به نظر می رسد(رنگ آبی مكمل زرد است).این موادبه صورت پودرهای نرم با دامنه رنگ کرم تا زرد روشن( یا حتی زرد فسفری) موجود می باشندوکاملا در محیط قلیایی محلول شستشو حل می شوند.

ویژگی ها :

 • افزایش سفید كنندگی و درخشندگی البسه در طی شستشو

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • صابونهای دترجنت قالبی(مخصوص البسه)
 • مایعات لباسشویی
 •  آنزیم ها

آنزیمها مولكولهای پروتئینی هستند كه به دلیل داشتن ماهیت كاتالیكی می توانند بسیاری از لكه های پروتئینی ، چربی ونشاسته ای را كه در مقابل دترجنتها مقاومند تجزیه نمایند. آنزیمهای مورد مصرف در صنایع شوینده عبارتند از،لیپاز،آمیلازوسلولاز

 •  آنزیم پروتئاز

این آنزیم لكه های پروتئینی روی البسه مانندلكه های غذایی شیر، تخم مرغ، گیاهان وخون را به اجزای کوچکتر تبدیل کرده که براحتی توسط محلول شستشو حذف می شود.این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.امروزه استفاده ازاین نوع آنزیم در پودرها وقرصهای ماشین ظرفشویی نیز متداول شده است.

ویژگی ها :

 • تجزیه و حذف لکه های پروتیینی از قبیل شیر، تخم مرغ، گیاهان وخون از روی البسه

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده ماشین لباسشویی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • مایعات لباسشویی ماشینی
 • پودروقرصهای ماشین ظرفشویی

این آنزیم لكه های چربی و گریسی روی البسه را به اسیدهای چرب کوچکتر تبدیل کرده که براحتی توسط محلول شستشو حذف می شود.این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.امروزه استفاده ازاین نوع آنزیم در پودرها وقرصهای ماشین ظرفشویی نیز متداول شده است.

ویژگی ها :

 • تجزیه و حذف لکه های چربی و گریسی از روی البسه

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده ماشین لباسشویی( کاربرد خانگی و صنعتی)
 • مایعات لباسشویی ماشینی
 • پودر و قرصهای ماشین ظرفشویی
 •  

 آنزیم آمیلاز

این آنزیم لكه های نشاسته ای مانند مواد قندی روی البسه را به اجزاء کوچکتر تبدیل کرده که براحتی توسط محلول شستشو حذف می شود.این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.امروزه استفاده ازاین نوع آنزیم در پودرها وقرصهای ماشین ظرفشویی نیز متداول شده است.

ویژگی ها :

 • تجزیه و حذف لکه های چربی و گریسی از روی البسه

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده ماشین لباسشویی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • مایعات لباسشویی ماشینی
 • پودروقرصهای ماشین ظرفشویی
 •  آنزیم سلولاز

تشكیل میكروفیبریلها (پرزها) روی سطوح پارچه ها ، در طی عمكرد مكانیكی ماشین، منجر به پخش نور شده وسطوح در نظر بیننده ، ظاهری خاكستری پیدا می كند.این بدین معنی است كه رنگ پارچه ظاهر تیره ای به خود می گیرد.آنزیم سلولاز با حذف این پرزها از سطوح، وضوح اولیه رنگ را برمی گرداند. این آنزیم در محصولات پودری به فرم گرانول ودر محصولات مایع ، به فرم مایع می باشد.

ویژگی ها :

 • حذف پرزهای روی سطوح البسه
 • جلوگیری از خاکستری شدن البسه پس از شستشوهای
 • درخشانتر نمودن رنگ البسه
 • جلوگیری از کهنگی البسه پس از شستشوهای مکرر
 • قابلیت حذف لكه های خیلی عمیق موجود در الیاف البسه

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • مایعات لباسشویی ماشینی

پودر بی رنگ یا سفید بدون بو یا تقریبا بی بو با طعم خیلی ترش.

ویژگی ها :

 • تنظیم كننده pH فراورده های آرایشی و بهداشتی
 • مایعات لباسشویی ماشینی

موارد كاربرد :

 • فرمولاسیون اكثر فراورده های آرایشی و بهداشتی

این ماده یك پلیمر آلی است و به صورت پودر سفید رنگ مایل به زرد می باشد. حلالیت جزیی در آب داشته ولی تا حدودی در محیط قلیایی حل می شود. ذرات چرك جدا شده در محلول شستشو می تواند مجدداً بر روی البسه نشست كند و در طی شستشوهای مكرر ظاهر البسه را خاكستری رنگ وتیره نشان دهد. این ماده جزء عوامل ضد نشست چرک محسوب می شود.

ویژگی ها :

 • جلوگیری از نشست مجدد ذرات چرك جدا شده توسط سورفاکتانت به روی پارچه

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • صابونهای دترجنت قالبی(مخصوص البسه)
 •  سدیم سولفات

سدیم سولفات پودری سفید رنگ با خلوص بسیار بالا (99 درصد)می باشد و کاملا در آب محلول است.در پودرهای شوینده جزء طبقه پرکننده ها محسوب می شود. پر كننده ها می توانند برای افزایش یا بهبود خواص ریزش ،حلالیت، جذابیت ظاهر پودر در نظر مشتری یا جلوگیری از كلوخه شدن وایجاد گردوغبار به فرمولاسیون اضافه شوند.

ویژگی ها :

 • متداولترین پر كننده برای محصولات پودری
 • افزایش یا بهبود خواص ریزش ،حلالیت، كلوخه شدن، گردوغبار یا ظاهر محصولات پودری

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده البسه اعم از دستی و ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • صابونهای دترجنت قالبی(مخصوص البسه)
 • قرصهای شوینده البسه ماشینی
 • پودرهای پاک کننده سطوح سخت وچند منظوره
 • پودروقرص ماشین ظرفشویی
 • سدیم تولوئن سولفونات

به صورت پودری سفید رنگ با خلوص 70 و 90 درصد موجود است و کاملا در آب محلول است.جزء دسته هیدروتروپها محسوب می شود.هیدروتروپها در مایعات برای تامین پایداری محصول نهایی در حین انبارش و اطمینان از حلالیت به فرمولاسیون اضافه می شوند.

ویژگی ها :

 • تأمین پایداری محصول نهایی در حین انبارش و اطمینان از حلالیت در مایعات
 • کاهش نقطه کدورت مایع
 • جلوگیری از دو فاز شدن مایع

موارد كاربرد :

 • مایعات لباسشویی
 • مایعات ظرفشویی
 • مایع مکمل ظرفشویی
 • مایعات پاک کننده سطوح سخت و چندمنظوره

به فرم مایعند وبوی نافذ الکلی دارند و کاملا در آب حل می شوند. جزء دسته هیدروتروپها محسوب می شوندو برای تامین پایداری محصول نهایی در حین انبارش و اطمینان از حلالیت در مایعات به فرمولاسیون اضافه می شوند.

ویژگی ها :

 • تأمین پایداری محصول نهایی در حین انبارش و اطمینان از حلالیت در مایعات
 • کاهش نقطه کدورت مایع
 • جلوگیری از دو فاز شدن مایع

موارد كاربرد :

 • مایعات لباسشویی
 • مایعات ظرفشویی
 • مایع مکمل ظرفشویی
 • مایعات پاک کننده سطوح سخت و چندمنظوره
 •  ضد کف

از دسته ترکیبات پلی دی متیل سیلوکسان می باشند و به صورت امولسیون شیری رنگ و یا فرم گرانولی موجودند.

ویژگی ها :

 • كاهش كف در حین ساخت مایعات و همچنین در طی چرخه های شستشو در ماشین لباسشویی(هنگام استفاده از مایعات لباسشویی ماشینی)
 • کاهش کف در ساخت اسلوری پودرها و همچنین در طی چرخه های شستشو در ماشین لباسشویی(هنگام استفاده از پودرهای ماشینی)

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده البسه ماشینی( کاربرد خانگی و موسسه ای)
 • مایعات لباسشویی ماشینی
 • عوامل جلوگیری از انتقال رنگ 

پلیمرهایی هستند كه باكمپلكس كردن رنگهای محلول (ناشی از البسه رنگی)در طی شستشو، از انتقال آنها به البسه دیگر جلوگیری می کنند و بدین وسیله ظاهر لباسهای های رنگی درخشانتر به نظر می رسد. این بدین معناست كه رنگ پارچه های رنگی تثبیت می شود.این پلیمرها به فرم مایع جهت مصرف در مایعات و به فرم گرانول جهت مصرف در پودرها می باشند و کاملا در آب محلول هستند.

ویژگی ها :

 • جلوگیری از تداخل رنگ البسه مختلف بر روی هم
 • حفظ تازگی رنگ لباس پس از شستشوهای مکرر و نو به نظر آمدن البسه

موارد كاربرد :

 • پودرهای شوینده البسه رنگی ماشینی ( کاربرد خانگی)
 • مایعات لباسشویی البسه رنگی ماشینی( کاربرد خانگی)
 •  رنگ

رنگها ی مصرفی در صنایع شوینده ،محصول نهایی را در نظر مشتری جذابتر می كنند.

 •  اسانس

اسانس ها بر روی بوی محصول نهایی ، آب شستشو و اقلام شسته شده اثر می گذارند ومحصول نهایی را در نظر مشتری جذابتر می كنند.

برای شرکت در کلاس های تخصصی محصولات آرایشی و بهداشتی لطفا اینجا کلیک نمایید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید